RSGallery2 alpha release.
<p><b>OS PEDREIROS</b><span style="letter-spacing: -0.15pt"> </span></p>
<div style="line-height: 150%"><span style="font-size: small"><span style="letter-spacing: -0.15pt">A pedra non soamente &eacute; un material que nos permite comunicar coas m&aacute;is antigas civilizaci&oacute;ns, sen&oacute;n que serve para prolongar a existencia do oficio de pedreiro, picapedreiro e canteiro, al&eacute;n dos tempos hist&oacute;ricos.</span></span></div>
<div style="line-height: 150%"><span style="font-size: small"><span style="letter-spacing: -0.15pt">O pedreiro &eacute; o profesional encargado de arrincar a pedra que traballan os picapedreiros e colocan os canteiros nas obras. O seu oficio desenv&oacute;lveo na canteira onde, unha vez limpos os penedos por medio da aixada e o lig&oacute;n, tenta buscar a mellor direcci&oacute;n en que han de rachar as pezas de pedra. Cando os pedreiros deciden o &quot;andar&quot;, &eacute; dicir, a direcci&oacute;n na que deben rachalas, fanlle uns buratos ao penedo separados uns dez cent&iacute;metros, que logo se afondan co cincel. Neses buratos por&aacute;n unhas cu&ntilde;as de ferro que se golpear&aacute;n co martelo ata que o bloque de pedra parta polo sitio elixido. Cando este profesional xa ten feito un lote de pedras, como prismas longos e estreitos para postes, curtos e anchos para sillares, laxas para os teitos das casas e pendellos etc., o pedreiro tradicional carrexas desde o seu lugar de extracci&oacute;n e preparaci&oacute;n, ata outro desde onde podan ser transportadas &aacute;s obras &aacute;s que van destinadas. O traslado das pedras fac&iacute;ase sobre roletes e despois en carros de bois.</span></span></div>
<div style="line-height: 150%"><span style="font-size: small"><span style="letter-spacing: -0.15pt">O pedreiro tradicional tam&eacute;n empregaba a dinamita en forma de barrenos para obter outras pedras de tipo irregular. Neste caso, nos buratos met&iacute;a os cartuchos de dinamita coa mecha que sobresae para fora da pedra, po&ntilde;&eacute;ndolle lume &aacute; mecha e agardando a que estourase. Despois os pedreiros extra&iacute;an as pedras con palancas.</span></span></div>
<div style="line-height: 150%"><span style="font-size: small"><span style="letter-spacing: -0.15pt">Unha variante do pedreiro tradicional &eacute; o <b>chanteiro</b> que se dedicaba a arricar os <b>chantos</b> ou lousas que tradicionalmente se empregaban para espetar de xeito vertical na terra e facer os peches das fincas, este tipo de balados a&iacute;nda se poden ollar por moitas comarcas rurais de Galicia, especialmente na Terra Cha da provincia de Lugo.</span></span></div>
<div style="line-height: 150%"><span style="font-size: small"><span style="letter-spacing: -0.15pt">Os pedreiros tradicionais empregaban unha serie de ferramentas de traballo que te&ntilde;en sido inventariadas polo ilustre etn&oacute;grafo ourens&aacute;n D. Xaqu&iacute;n Lorenzo Fern&aacute;ndez: pauferro, martill&oacute;n, ferro, maceta, acodadeira, punteiro, pistolo, varilla, grillo, pico, atacador e rebolo. </span></span></div>
<div style="line-height: 150%"><span style="font-size: small"><span style="letter-spacing: -0.15pt">Actualmente, o oficio de pedreiro transformouse radicalmente pois nas canteiras galegas de granito, lousa e m&aacute;rmore introduc&iacute;ronse maquinarias e t&eacute;cnicas especializadas para as tarefas de extracci&oacute;n e preparaci&oacute;n destes materiais.</span></span></div>
<div style="line-height: 150%">&nbsp;</div>
<div style="line-height: 150%"><span style="font-size: small"><span style="letter-spacing: -0.15pt">Texto de Xos&eacute; Ant&oacute;n Fidalgo Santamari&ntilde;a.</span></span></div>
<div style="line-height: 150%"><span style="font-size: small"><span style="letter-spacing: -0.15pt">
<p>Fotograf&iacute;a: Pablo Carpintero e Gustavo Couto, feita no Museo Liste de Oseira.</p>
</span></span><span style="letter-spacing: -0.15pt">
<p>&nbsp;</p>
</span>
<div>&nbsp;</div>
<span style="letter-spacing: -0.15pt">Visite a p&aacute;xina do Museo Liste: <a href="http://www.museoliste.org/">http://www.museoliste.org/</a></span></div>

Ferramentas dos Pedreiros
<p>Fotograf&iacute;a: Pablo Carpintero e Gustavo Couto, feita no Museo Liste de Oseira. Visite a p&aacute;xina do Museo Liste: <a href="http://www.museoliste.org/">http://www.museoliste.org/</a></p>

Ferramentas dos Pedreiros
<p>Fotograf&iacute;a: Pablo Carpintero e Gustavo Couto, feita no Museo Liste de Oseira. Visite a p&aacute;xina do Museo Liste: <a href="http://www.museoliste.org/">http://www.museoliste.org/</a></p>
<p>&nbsp;</p>

Ferramentas dos Pedreiros
<p>Fotograf&iacute;a: Pablo Carpintero e Gustavo Couto, feita no Museo Liste de Oseira. Visite a p&aacute;xina do Museo Liste: <a href="http://www.museoliste.org/">http://www.museoliste.org/</a></p>

Ferramentas dos Pedreiros
<p>Fotograf&iacute;a: Pablo Carpintero e Gustavo Couto, feita no Museo Liste de Oseira. Visite a p&aacute;xina do Museo Liste: <a href="http://www.museoliste.org/">http://www.museoliste.org/</a></p>

Ferramentas dos Pedreiros
<p>Fotograf&iacute;a: Pablo Carpintero e Gustavo Couto, feita no Museo Liste de Oseira. Visite a p&aacute;xina do Museo Liste: <a href="http://www.museoliste.org/">http://www.museoliste.org/</a></p>

Ferramentas dos Pedreiros
<p>Fotograf&iacute;a: Pablo Carpintero e Gustavo Couto, feita no Museo Liste de Oseira. Visite a p&aacute;xina do Museo Liste: <a href="http://www.museoliste.org/">http://www.museoliste.org/</a></p>

Ferramentas dos Pedreiros